error

A kulcspozíciókban lévő munkavállalók általában nincsenek annyira kiszolgáltatva a munkáltatóknak, mint általában más, nem vezető pozícióban lévő alkalmazottak. A vezető állású munkavállalók jobb érdekérvényesítési lehetőségei, valamint magasabb bérezése miatt a vezető állású munkavállalók munkaszerződéseiben a törvényi rendelkezésektől akár a vezető állású munkavállalók hátrányára is el lehet térni.

Ki minősül vezető állású munkavállalónak?

Mindenféle külön megállapodás nélkül, a törvény erejénél fogva vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló, és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállaló. Így tipikusan vezető állású munkavállalónak minősül a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője amennyiben feladatait munkaviszony keretében látja el. Adott esetben a cégvezető is vezető állású munkavállalónak minősülhet, ennek meghatározása során azonban mindenképpen meg kell vizsgálni az eset valamennyi körülményét is, mivel itt a gyakorlatban elég sok eltérés lehetséges.

A törvény bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a felek megállapodjanak abban, hogy a konkrét munkaviszony tekintetében a vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezések kerüljenek alkalmazásra. Így ebben az esetben nem automatikusan, a törvény erejénél fogva kerülnek alkalmazásra a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések, hanem a felek kifejezett megállapodása alapján. Ahhoz azonban, hogy a felek egyáltalán kiköthessék a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések alkalmazását, az alábbi két feltételnek mindenképpen fenn kell állnia:

  • a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be; és

  • alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér (2017-ben havi bruttó 127.500,- Ft) hétszeresét, azaz 2017-ben havi bruttó 892.500,- Ft.

Eltérés a törvény rendelkezéseitől a vezető állású munkavállaló hátrányára

A Munka Törvénykönyve egyik alapvető általános szabálya, hogy a törvény munkaviszonyra vonatkozó rendelkezéseitől – amennyiben az eltérést a törvény kifejezetten nem tiltja – kizárólag a munkavállaló javára lehet eltérni. Ezzel igyekszik védeni a törvény a munkavállalót attól, hogy a munkáltatók pozíciójukkal visszaélve hátrányos feltételeket kényszerítsenek rájuk. Vezető állású munkavállalók esetén a törvény azonban lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól akár a vezető állású munkavállaló hátrányára is – néhány kivételtől eltekintve – a felek a munkaszerződésben eltérjenek.

Másrészt a törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezései számos ponton jóval szigorúbb követelményeket támasztanak a vezető állású munkavállalóval szemben, mint a nem vezető állású munkavállalók vonatkozásában (például összeférhetetlenségre, kártérítésre vonatkozó szabályok). A gyakorlatban a legjelentősebb és leggyakrabban alkalmazott megoldás az, hogy a felek előre kikötik, hogy a vezető állású munkavállaló határozatlan időre szóló munkaviszonyának munkáltató általi felmondása esetén a munkáltatónak a felmondást nem kell indokolnia.

Mikori szabályokat kell alkalmazni a versenytilalmi megállapodásra?

Figyelemmel arra, hogy a felek többnyire a munkaviszony létesítésekor, a munkaszerződésben szoktak megállapodni a versenytilalmi klauzulában, így az esetek többségében rendkívül hosszú idő telik el a versenytilalmi megállapodás létrejötte (tipikusan a munkaviszony létrejötte) és annak gyakorlati alkalmazása (a munkaviszony megszűnése) között. Mivel a hosszú idő alatt a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó szabályok komoly változáson mennek keresztül, így jogosan merül fel a kérdés, hogy mikori szabályokat kell alkalmazni a versenytilalmi megállapodásra.

A versenytilalmi megállapodásra mindig a versenytilalmi megállapodás megkötésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni, így ha valaki még a régi Munka Törvénykönyve hatálya alatt kötött versenytilalmi megállapodást, de munkaviszonya már az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálya alatt szűnt meg, akkor a versenytilalmi kikötésre még a régi Munka Törvénykönyve szabályai lesznek irányadóak.

El lehet-e állni egyoldalúan a versenytilalmi megállapodástól?

Gyakori kérdésként merül fel a munkáltatók részéről, hogy azelőtt, mielőtt még a versenytilalmi megállapodás alkalmazásra kerülne (azaz mielőtt a munkaviszony megszűnne) lehetősége van-e a munkáltatónak egyoldalúan elállni a versenytilalmi megállapodástól.

Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy a munkáltató kizárólag akkor jogosult egyoldalúan elállni a versenytilalmi megállapodástól, amennyiben a felek a versenytilalmi megállapodás során az elállás jogát kikötötték. Ha erre nem került sor, akkor csak a felek közös megegyezésével van lehetőség a versenytilalmi megállapodás megszüntetésére.