error

A védjegyek jelentősége a gyakorlati életben a lajstromozott, elvi jogi oltalmon lényegesen túlmutat, különösen, amikor mint szellemi termékek megjelennek a vagyoni forgalomban. Mivel értékük viszonylag gyorsan leképezi a tulajdonos vagy a jogosult piaci pozícióját, így mindenképpen érdemes közelebbről megvizsgálni az átruházására, megterhelésére vonatkozó szabályokat.

A védjegyekhez kapcsolódó, valamint az oltalomból eredő jogok, mint a legtöbb vagyoni értékű jog, jogutódlással átszállhatnak és átruházhatók. A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutóda a jogelőd után a védjegyet is megszerzi, kivéve, ha a felek eltérően rendelkeznek, vagy a körülményekből nyilvánvalóan más következik.

A jogutódláson túlmenően a védjegyoltalom szerződéssel is átruházható mind a teljes, mind akár szűkített áruosztály vonatkozásában is. Fontos korlát azonban, hogy a védjegyoltalom átruházására irányuló szerződés semmis, ha az akár közvetlenül, akár közvetetten a fogyasztók megtévesztését eredményezheti, vagy arra vezethet. Ebben a pontban egyértelműen tettenérhető az a jogalkotói szándék, amely a gazdasági szereplők piaci érdekei elé helyezi a piacon szintén jelenlévő fogyasztók szempontjait.

Külön speciális esetet jelent, hogyha a képviselő, vagy az ügynök - a jogosult engedélye nélkül - saját nevében védjegybejelentést tesz vagy saját nevében lajstromoztatja a védjegyet. Ekkor a korábbi gazdasági kapcsolatra tekintettel a jogosult követelheti a védjegyoltalmi igény vagy a védjegyoltalom átruházását, kivéve, ha a képviselő vagy az ügynök igazolja, hogy az eljárása helyénvaló volt, az nem sértette a jóhiszeműség és tisztesség követelményét.

A vagyoni értékű jogok többségéhez hasonlóan a védjegyhez kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok is megterhelhetők. Jelzálogjog alapításához a zálogszerződés írásba foglalása és a jelzálogjognak a védjegylajstromba való bejegyzése szükséges. Ez a gyakorlati életben gyakran alkalmazott megoldás éppen a gazdasági szereplő legértékesebb, ámbár meglehetősen nehezen körülhatárolható vagyonelemét érinti.