error

Tudta, hogy a külföldi állampolgárok ingatlanszerzéséhez bizonyos esetekben speciális engedélyre van szükség? Az alábbiakban gyakorlati szempontból áttekintjük a külföldiek Magyarországon történő ingatlanszerzésére vonatkozó szabályokat.

Mely esetekben van szükség a kormányhivatal engedélyére?

A gyakorlatban egyre többször előfordul, hogy magyarországi ingatlanokra nem magyar állampolgárok kötnek szerződést. Amennyiben az ingatlant külföldi állampolgár kívánja megvásárolni, úgy főszabály szerint szükség van az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal engedélyére. Fontos azonban kiemelni, hogy az alábbi külföldi állampolgárok esetében ilyen további jóváhagyásra nincs szükség:

 • Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai és ezen államokban létrehozott szervezetek (pl.: gazdasági társaságok) esetén,

 • Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein, Izland), valamint Svájc állampolgárai és ezen államokban létrehozott szervezetek esetén.

Milyen okiratokat és dokumentumokat kell benyújtani az engedélyezés iránti kérelemhez?

Amennyiben a kormányhivatal engedélyére van szükség, úgy a következő iratokat kell benyújtani és lépéseket kell megtenni az engedélyezés érdekében:

 • Az engedélyezés iránti kérelem formanyomtatványát;

 • Eljárási illeték lerovása, amelynek mértéke: 50.000,- Ft;

 • Úti okmány vagy személyazonosításra alkalmas igazolvány hiteles másolatát / fióktelep vagy kereskedelmi képviselet 21 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát;

 • Az ingatlan megszerzésére irányuló előszerződést vagy szerződést, ennek hiányában a 251/2014 Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosától;

 • A megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi tulajdoni lapot vagy 3.600, - Ft adatszolgáltatási díjat, annak érdekében, hogy a kormányhivatal szerezze be a tulajdoni lapot;

 • Meghatalmazást, amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el;

 • A kérelmező erkölcsi bizonyítványát vagy 3.100,- Ft összeget és a kérelmező teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, amelyben kéri, hogy a kormányhivatal a nevében kezdeményezzen adatigénylést a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése érdekében.

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtásával indul. Amennyiben a kérelem nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot és igazolást, úgy hiánypótlás kerül kibocsátásra. Amennyiben hiánypótlás nem kerül kibocsátásra, úgy a kormányhivatal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesterét, és kéri a nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.

A kormányhivatal eljárása során továbbá megvizsgálja, hogy az ingatlanszerzés közérdeket nem sért-e, amelynek eldöntéséhez a következő szempontokat vizsgálja meg:

 • természetes személy esetén megkeresi a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságot, annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező kitiltás, beutazási és tartózkodási tilalom, elfogatóparancs hatálya alatt nem áll-e, illetve büntetett előéletű-e.

 • Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén megvizsgálja, hogy a szervezet:

  • adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte-e;

  • a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll-e;

  • felszámolás, kényszertörlés, vagy megszüntetési eljárás alatt áll-e.

A válaszok megérkezése után a kormányhivatal dönt az ingatlanszerzés engedélyezése kérdésében. Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap, melybe nem számít bele a hatósági megkeresések (polgármester) és jogsegélyek (BMH, ORFK) továbbá a hiánypótlás időtartama. Az ügyintézési határidő egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

A kormányhivatal érdemi határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.