error Követeléskezelés Felszámolási eljárás | Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda
error

Követeléskezelési cikksorozatunk következő állomásaként röviden bemutatjuk a felszámolási eljárást, illetve annak kiemelkedő szerepét a gazdasági életben.

Milyen szerepe lehet a felszámolási eljárásnak a követelés érvényesítése körében?

Maga a jogintézmény alapvető rendeltetése, hogy a fizetésképtelen gazdasági társaság adós jogutód nélkül megszüntetésre kerüljön, és ezen eljárás keretében a hitelezők követelései – amennyire az adós vagyona ezt lehetővé teszi – kielégítést nyerjenek. Ebből fakad a felszámolási eljárás hitelezők részéről jogérvényesítési eszközként történő felhasználása. Elsődlegesen a hitelezők célja az, hogy a felszámolási eljárással kilátásba helyezzék az adós jogutód nélküli megszüntetésének lehetőségét, amelynek hatására az adós a jelentősebb joghátrány elkerülése érdekében teljesíti a hitelezők követelését. Ebből fakad a felszámolás elrendelése iránti kérelem kiemelkedő hatékonysága, mivel ha van megfelelő mennyiségű likvid forrás az adós gazdálkodó szervezetben, akkor az nagy valószínűséggel teljesíteni fog, annak érdekében, hogy fennmaradhasson, és ne kerüljön megszüntetésre. A hitelezők szempontjából nyilván csak másodlagos cél az, hogy a felszámolási eljárás keretében az adós ténylegesen jogutód nélkül megszüntetésre kerüljön.

Milyen esetekben van lehetősége a hitelezőnek felszámolási eljárást indítani?

A felszámolás elrendelését az alábbi esetekben kérheti a hitelező az adóssal szemben.

  • amennyiben az adós szerződésen alapuló, legalább (kamatok és járulékok nélkül) 200.000,- Ft összegű nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy

  • amennyiben az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy

  • amennyiben az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy

  • amennyiben az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette, vagy

  • amennyiben a korábbi csődeljárást megszüntette, vagy

  • amennyiben az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és a végelszámoló által indított eljárásban az adós gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források biztosítására.

A felsorolt esetek közül az első az, amellyel a gyakorlatban a legtöbbször lehet találkozni, hiszen az összes többi esetben a felszámolás elrendeléséhez már egy korábbi megelőző eljárásra is szükség van. Ennek alkalmazásához elengedhetetlen az adós részére történő felszólító levél küldése, amellyel kapcsolatos tartalmi és formai követelményekről korábbi cikkünkben már írtunk.

Milyen illetékkel és költségekkel jár a felszámolás iránti kérelem benyújtása?

A felszámolási eljárás illetéke 80.000,- Ft, a közzétételi költségtérítés mértéke 25.000,- Ft, amely tételeket az eljárás megindításakor kell megfizetni.

Mire kell figyelni akkor, ha más hitelező indítja meg a felszámolási eljárást az adóssal szemben?

Amennyiben a felszámolási eljárás megindítására más hitelező kérelme alapján kerül sor, úgy mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a felszámolási eljárásban a követelés a legrövidebb tövényes határidőn belül bejelentésre kerüljön, mivel amennyiben erre nem kerül sor, úgy a követelés érvényesítésének jövőbeli esélyei gyakorlatilag nullára csökkennek. A követelés bejelentését a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül kell megtenni, és ezzel egyidejűleg meg is kell fizetni a követelés tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 200.000,- Ft összeget regisztrációs díjként.