error

A társasház által szerezhető jogok és kötelezettségek köre korántsem teljes körű, ez pedig a gyakorlati életben számos ellentmondáshoz vezethet, különös tekintettel a társasház általi igényérvényesítések körében.

Korlátozott jogalanyiság

A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti meg.

A fentiekből megállapítható, hogy a társasházak ugyan rendelkeznek jogalanyisággal, ám ez a jogalanyiság korlátozott. A jogalanyiság kiterjed a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézésre, de nem terjed ki a közös tulajdont érintő dologi jogi igényekre (pl.: szolgalommal kapcsolatos igények), illetve a személyhez fűződő jogok megsértésére alapított perre.

Milyen időponttól rendelkezik a társasház jogalanyisággal

A társasház az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik, ugyanakkor a bírói gyakorlat értelmében a társasházközösség már az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést megelőzően, az alakuló közgyűlés napjától kezdődően is rendelkezik korlátozott jogalanyisággal, így többek között önállóan perelhet és perelhető.

A társasházközösség képviselete

Valamennyi jogalanyisággal rendelkező szervezet esetén szükséges, hogy legyen olyan személy, aki a jogalanyt kifelé, harmadik személyekkel szemben képviseli. A társasházak esetén a közösség szervezeti képviselője a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke. A társasházi törvény kifejezetten kimondja, hogy a társasház által vagy ellene indított perben a képviseletet a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el. Erre tekintettel, amennyiben a társasház jogi képviselőt kíván megbízni az eljárásban történő képviseletre, úgy a meghatalmazásnak a közös képviselőtől vagy az intézőbizottság elnökétől kell származnia.