A gyakorlati életben számos problémát okoz, hogy nem egyértelmű az érintettek részére, hogy a munkavállalót illetve a munkáltatót milyen felelősség terhelheti a munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkező károkért.

Mikor állapítható meg a munkáltató kártérítési felelőssége?

A munkáltatót akkor terheli kártérítési felelősség a munkavállalóval szemben amennyiben a munkáltató

 • a munkaviszonnyal összefüggésben,

 • kárt okoz a munkavállalónak; és

 • a kár és a károkozó magatartás között okozati összefüggés áll fenn.

Megjegyezzük, hogy abban az esetben is felelősséggel tartozik a munkáltató, ha a munkavállalónak nem a munkaviszonnyal összefüggésben okoz kárt, ám erre a kárra már nem a munkajog, hanem a polgári jog szabályai lesznek az irányadóak.

A munkáltató munkajogi kárfelelősségének alapvető jellemzője, hogy objektív alapú, azaz független attól, hogy a munkáltató olyan magatartást tanúsított-e vagy sem, ami az adott helyzetben elvárható, így ha a kár mint eredmény (illetve a fent említett további feltételek) bekövetkezik, akkor vétkességre tekintet nélkül a felelősség fennáll.

A munkáltató azonban a törvény szabályai szerint kimentheti a felelősségét, amennyiben bizonyítja, hogy:

 • a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy

 • a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Ezen kívül a munkáltatónak nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

A munkavállalói kártérítési felelősség mértéke

Főszabály szerint a munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni, azonban a munkavállaló vétkes közrehatása vagy a kárenyhítési kötelezettségének elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a közrehatással arányosan csak részlegesen kell megtérítenie a kárt.

A munkavállaló kártérítési felelősségének általános szabályai

A munkavégzéssel sajnos szükségszerűen együtt jár, hogy alkalmanként káresemények is bekövetkezhetnek. Az okozott károkért való munkavállalói felelősséget azonban a törvény rendelkezései korlátozzák, annak érdekében, hogy egy gondatlanságból okozott káresemény anyagilag ne tehesse teljesen tönkre a munkavállalót. Az alábbiakban röviden áttekintést nyújtunk a munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó általános szabályokról.

Mikor állapítható meg a munkavállaló kártérítési felelőssége?

A munkavállalót akkor terheli kártérítési felelősség a munkáltatóval szemben, amennyiben a munkavállaló

 • a munkaviszonyból eredő kötelezettségét megszegi; és

 • ez a kötelezettségszegés vétkes (azaz a munkavállaló nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható); és

 • ezzel a munkaviszonyból eredő vétkes kötelezettségszegéssel összefüggésben a munkáltatónak kára keletkezik.

Az előbbi feltételek fennállása esetén azonban a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállaló a kártérítési felelősségét kimentse, amennyiben bizonyítani tudja, hogy:

 • a kár bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható; vagy

 • a kárt a munkáltató vétkes magatartása okozta; vagy

 • a kár abból származott, hogy a munkáltató a kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

Megjegyezzük, hogy a kártérítési felelőssége a munkavállalónak – a szándékos károkozás esetét kivéve – a munkáltatóval szemben áll fenn, azaz ha harmadik személynek okoz kárt a munkavállaló a munkaviszonyával összefüggésben, azért a munkáltatónak kell közvetlenül helytállnia. Ezen helytállást követően azonban a munkáltató érvényesítheti majd a kártérítési igényét a munkavállalóval szemben, amennyiben az előbb felsorolt feltételek fennállnak.

A munkavállalói kártérítési felelősség mértéke

Főszabály szerint a munkavállalót terhelő kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén azonban a munkavállalónak a teljes kárt meg kell térítenie.